Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägarna i JETTY AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på årsstämman.

Kallelse, poströstningsformulär och fullmaktsformulär för stämman återfinns nedan. Klicka på respektive dokument, som är gråmarkerade, för automatisk nedladdning.