Nyemission 2020

Jetty Teaser 2020

Jetty publicerar memorandum

Stockholm 2020-10-29

Inför förestående nyemission i Jetty publiceras nu emissionsmemorandum. Teckningsperioden startar den 30 oktober, och omfattas till drygt 58 procent av teckningsförbindelser från styrelsen och huvudägare.

Emissionsmemorandum

Fullständigt emissionsmemorandum och teckningssedlar finns längre ned för nedladdning. Det finns även på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

Sammanfattning av nyemissionen

Emissionen uppgår till maximalt 3 753 317,75 kronor fördelade på 10 723 768 aktier. Kvotvärdet är 0,11 kronor per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför föreliggande företrädesemission uppgår till 12 868 522 aktier. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 100 000 sek.

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2020 är aktieägare i Jetty AB äger företrädesrätt att teckna aktier i Jetty AB utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Aktieägare i Jetty AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier. Teckningskursen är 0,35 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 oktober 2020 till och med den 11 november 2020.                                                                                       

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 30 oktober 2020 till och med 13 november 2020.

Aktieägare som väljer att inte teckna aktier i Företrädesemissionen kan vidkännas en maximal utspädningseffekt av sin ägar- och röstandel om cirka 45 procent.

Jetty använder Aktieinvest FK AB, med organisationsnummer 556072–2596, som emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB har inget ägarintresse i Jetty AB.

”På kort tid, har vi tagit fram en förbättrad, mer renodlad och tydligare strategi. Den kan omsättas i praktik med kort startsträcka, arbetet med implementering av strategin pågår redan och kommer att ta stärka Jettys erbjudande efter pandemin. När läget förbättras, vilket vi är övertygade om kommer ske, så har Jetty ett betydligt starkare kunderbjudande och en ny affärsmodell. Som vi tidigare kommunicerat, behöver vi genomföra åtgärder för att stärka bolagets likviditet för att fortsätta den resa vi påbörjat. Ambitionen är att vara först ut bland leverantörer av EMS (Event Management System), att erbjuda en komplett (”SelfServe”) digital SaaS-lösning och ledning och styrelse hoppas att ni vill vara med att stödja den spännande målsättningen.” – Jens Ålander, VD