Jetty AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB och kallar till extra bolagsstämma

Jetty AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB och kallar till extra bolagsstämma
August 27, 2021 Markus Lindberg

PRESSMEDDELANDE

Jetty AB (”Jetty” eller ”Bolaget”) och dess huvudägare representerande ca 51 procent av samtliga aktier och röster i Jetty har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med samtliga aktieägare i Nowa Kommunikation AB (”Nowa”) om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till ca 82,5 MSEK och kommer att erläggas med sammanlagt 94 369 148 nyemitterade aktier i Jetty, motsvarande 80 procent av samtliga aktier och röster i Jetty efter emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma (”Kallelsen”), där den aktuella så kallade apportemissionen (”Emissionen”) föreslås godkännas, har separat publicerats samtidigt som detta pressmeddelande. Avtalet är villkorat av att bolagsstämman i Jetty godkänner Emissionen. Förutsatt att Emissionen och övriga relaterade förslag godkänns av stämman i Jetty avses koncernens verksamhet att framöver bedrivas under namnet ”Thinc”.

Villkoren i Avtalet överensstämmer i allt väsentligt med vad parterna enats om i samband med den avsiktsförklaring som Bolaget genom pressmeddelande aviserade den 16 juli 2021 (”Pressmeddelandet”). Emissionen innebär, så som aviserat, att Nowas nuvarande ägare (sammanlagt 32 stycken) kommer att erhålla aktier i Jetty som motsvarar 80 procent av samtliga aktier och röster i Jetty efter Emissionen.

Den separat publicerade Kallelsen innehåller de detaljerade villkoren för samtliga formella förslag som styrelsen och valberedningen i Jetty föreslår att stämman beslutar om, hänvisning görs således till Kallelsen i dessa delar. Förslagen i Kallelsen inkluderar, utöver Emissionen, justering av styrelsens sammansättning, byte av revisor samt antagande av ny bolagsordning. Samtliga föreslagna åtgärder är villkorade av att Emissionen godkänns av stämman. Huvudägarna som undertecknat Avtalet har åtagit sig att rösta för genomförandet av de förslag som anges i Kallelsen.

För information om bakgrund och motiv till förvärvet samt information om Nowa och dess koncern hänvisas till Pressmeddelandet och sedermera till det återlistningsdokument som för närvarande upprättas. Inför stämman den 30 september 2021 kommer Jetty och Nowa att publicera ett informationsunderlag till stöd för aktieägarnas beslut vid stämman. Målsättningen är att sådant underlag publiceras omkring den 20 september 2021.